Disclaimer

Privacyverklaring

Als u besluit uw gegevens naar Geneeskundebaan BV te zenden, geeft u Geneeskundebaan BV daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van uw vacature. Geneeskundebaan BV gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel werk te vinden of een vacature te vervullen.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van Geneeskundebaan BV en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geneeskundebaan BV te Utrecht (Nederland). De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Geneeskundebaan BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Geneeskundebaan BV in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

st Antonius Annatommie GGD / GG&GD Utrecht